Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze websites, is het mogelijk dat de informatie die op de websites van Uitvaart Internet Diensten (hierna genoemd UID) wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze websites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze websites is verkregen. UID garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in onze websites, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten/diensten gedane bewering.

Links naar externe websites
De websites van UID bevatten links naar externe websites van derden, die niet onder de controle van UID vallen. Aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie en de inhoud van de websites van derden wordt nimmer aanvaard, dit geldt ook voor eventuele contacten of verbindingen tussen u en dergelijke websites.

Met het oog hierop wordt de gebruiker van onze websites altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via onze websites verkregen informatie.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief