Minderjarige erfgenamen

Als een zoon of dochter van de erflater (= de overledene) is overleden, nemen diens kinderen gezamenlijk de plaats in van hun overleden moeder of vader. Belangrijk is te weten dat de eventuele achtergebleven schoonzoon of -dochter geen recht heeft, tenzij anders bepaald in het testament.

Het geld dat minderjarige (klein)kinderen erven wordt beheerd door een wettelijk vertegenwoordiger. Als er minderjarige erfgenamen zijn dan moet er binnen acht maanden na overlijden een officiële boedelbeschrijving worden gemaakt door de executeur.

Als er geen executeur is benoemd, dient de boedelbeschrijving door de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige te worden opgesteld en ingediend. Dat is een beschrijving van alles wat er is aan geld en goederen. Bij kleine erfenissen kan worden volstaan met een verklaring. Voor een verklaring dient men zich tot het kantongerecht te wenden

Gelijkstelling huwelijk en geregistreerd partnerschap

In het erfrecht wordt geen onderscheidt gemaakt tussen gehuwden en geregistreerde partners. Dat geldt ook voor een kind uit een huwelijk en een kind uit een geregistreerd partnerschap.
Is er sprake van samenwonen zonder geregistreerd partnerschap, dan is de achterblijvende partner geen erfgenaam.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl